تعداد مقالات: 38
3. شناسه DOI چیست و چه کاربردهایی دارد؟

دوره 1، تابستان 1395، تابستان 1395، صفحه 1-2

شناسه DOI چیست و چه کاربردهایی دارد؟


5. معرفی سامانه نشریات سیناوب

دوره 1، تابستان 1395، تابستان 1395، صفحه 1-5

معرفی سامانه نشریات سیناوب


6. راه اندازی سامانه مشابه یاب مقالات انگلیسی

دوره 2، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 1-10

راه اندازی سامانه مشابه یاب مقالات انگلیسی


9. ارسال ایمیل گروهی به کاربران

دوره 1، تابستان 1395، تابستان 1395، صفحه 1-3

ارسال ایمیل گروهی به کاربران


10. وارد کردن گروهی فهرست کاربران

دوره 1، تابستان 1395، تابستان 1395، صفحه 1-4

وارد کردن گروهی فهرست کاربران


11. فرآیند انتشار مقالات در سیناوب

دوره 1، تابستان 1395، تابستان 1395، صفحه 1-3

فرآیند انتشار مقالات در سیناوب


12. CrossCheck Plagiarism Screening: Understanding the Similarity Score

دوره 1، تابستان 1395، تابستان 1395، صفحه 2-4

Kirsty Meddings

CrossCheck Plagiarism Screening: Understanding the Similarity Score


13. TIPS ON USING CROSSCHECK

دوره 1، تابستان 1395، تابستان 1395، صفحه 3-6

TIPS ON USING CROSSCHECK


14. CrossCheck: interpreting the similarity reports

دوره 1، تابستان 1395، تابستان 1395، صفحه 6-8

CrossCheck: interpreting the similarity reports


15. موسسات اصلی ثبت کننده شناسه DOI در جهان

دوره 1، تابستان 1395، تابستان 1395، صفحه 7-9

موسسات اصلی ثبت کننده شناسه DOI در جهان


16. مقدمه ای بر سیستم دی او آی

دوره 1، تابستان 1395، تابستان 1395، صفحه 1-9


17. معرفی خدمات و امکانات کراس رف

دوره 1، تابستان 1395، تابستان 1395، صفحه 10-15

معرفی خدمات و امکانات کراس رف


18. شناسه دی او آی و نقش آن در ارتقای نشریات علمی

دوره 1، تابستان 1395، تابستان 1395، صفحه 10-12


19. سامانه نشریات علمی دانشگاه اصفهان

دوره 1، تابستان 1395، تابستان 1395، صفحه 2-10

سامانه نشریات علمی دانشگاه اصفهان


21. خدمات ابری مایکروسافت به مشتریان ویندوز ۱۰

دوره 1، تابستان 1395، تابستان 1395، صفحه 1-11

خدمات ابری مایکروسافت به مشتریان ویندوز ۱۰


22. حسابداری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دوره 1، تابستان 1395، تابستان 1395، صفحه 1-2


23. The Iranian Journal of Immunology دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دوره 1، تابستان 1395، تابستان 1395، صفحه 1-1


25. سامانه مدیریت انتشار آثار علمی سیناوب

دوره 1، تابستان 1395، تابستان 1395، صفحه 21-23


شماره‌های پیشین نشریه